Descríbense actividades formativas xerais que permiten alcanzar o límite de 40 horas que aparece establecido na normativa de algunhas universidades do programa.

En todo caso este programa contempla a mobilidade do estudantado entre as doce universidades participantes a efecto de poder levar a cabo as actividades formativas.

Actividade Duración Obxectivos
Ferramentas para a xestión e recuperación da información 8 horas
1º ano 1 / 1º ou 2º ano 2
Capacidade de realizar e xestionar procuras bibliográficas sobre un tema de investigación en diferentes bases bibliográficas públicas ou privadas.
Modelos de comunicación científica 12 horas
2º ano 1 / 2º ou 3º ano 2
Adquisición dos coñecementos necesarios sobre as formas de realizar a comunicación e divulgación científica.
Modelos de transferencia de coñecemento 14 horas
3º ano 1 / 3º ou 4º ano 2
Introdución aos conceptos básicos do proceso de transferencia do coñecemento e no seu caso de desenvolvemento empresarial e Plan de Empresa, como ferramenta fundamental para a análise de viabilidade dun proceso de investigación ou creación e a súa posterior transferencia tecnolóxica, social, artística ou cultural.
Seminarios e obradoiros de investigación en turismo 10 horas
1º e 2º ano 1, 2
Asistencia a seminarios impartidos por investigadores vinculados ao programa e investigadores convidados de recoñecido prestixio.
Seminarios de traballo conxunto entre estudiantes do Doutoramento en Turismo 10 horas
2º e 3º ano 1 / 4º e 5º ano 2
Exposición e defensa pública do traballo realizado durante cada anualidade e debate sobre cuestións teóricas e prácticas nas que se fundamenta o traballo realizado.
Presentación de comunicacións científicas a congresos nacionais e internacionais 10 horas
2º e 3º ano 1 / 4º e 5º ano 2
A actividade incluirá na preparación, envío do manuscrito e a exposición pública (en caso de aceptación) dun traballo relacionado co tema de Tese en congresos, conferencias, reunións de traballo ou obradoiros doutorais, nacionais ou internacionais.
Mobilidade e estadías en universidades e centros de investigación superior 720 horas
2º e 3º ano 1 / 4º e 5º ano 2
Mobilidade do doutorando a unha universidade ou centro de investigación superior de recoñecido prestixio no campo de investigación no que se atopa matriculado. Realización de tarefas de investigación relacionadas.

1 Estudantado a tempo completo
2 Estudantado a tempo parcial