Perfil de ingreso

O perfil académico recomendado para os estudantes que queiran acceder a este Programa de Doutoramento é o de Graduados en estudos afíns co coñecemento do Turismo, desde o ámbito da economía, a empresa, a socioloxía e a xeografía. En particular, oriéntase aos Graos en Turismo, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Xeografía e Socioloxía e títulos afíns en competencias aos enumerados.

Respecto a os estudos de Máster Oficial, o Programa diríxese especialmente aos titulados no Máster Oficial en Dirección e Planificación do Turismo, ou equivalentes, impartido polas universidades que forman a REDINTUR.

O estudantado que non cumpra co perfil de acceso, proveniente de másteres das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades, non especializados na formación en turismo, haberá de cursar necesariamente complementos específicos de formación. Para aquel estudantado que cursase másteres da rama de Enxeñería e Arquitectura a Comisión académica do doutoramento ditaminará sobre os complementos de formación que será necesario cursar.

 

Criterios de admisión

Establécese como criterio xeral de admisión a presentación dunha proposta de Proxecto de Tese de doutoramento relacionada con algún dos equipos de investigación existentes no Programa de Doutoramento.

Os criterios de admisión específicos serán establecidos pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento e basearanse no mérito e capacidade dos solicitantes, de acordo cos seus certificados académicos dos estudos de grao e de máster cursados e o seu currículo.

Para estes efectos, a admisión estará rexida polos criterios ponderados do seguinte modo:

  • Expediente académico do grao de acceso ao programa de doutoramento (30%)
  • Expediente académico do máster de acceso ao programa de doutoramento (40%)
  • A existencia de cartas de presentación por parte de profesores de Universidade ou doutras Institucións de investigación, que teñan coñecemento directo da capacidade e competencia do aspirante (5%)
  • Experiencia investigadora ou outros méritos relacionados coa investigación (20%)
  • Coñecemento acreditado de idioma estranxeiro de uso habitual na comunidade científica á que pertenza o programa de doutoramento. (5%). De acordo co Marco de referencia europeo das linguas, o nivel mínimo esixido será o B1

No caso de que a demanda de prazas no programa fose superior á oferta, a Comisión Académica realizará, se estima necesario, unha entrevista persoal cos distintos solicitantes. Os criterios de avaliación da devandita entrevista serán:

  • Coñecemento do programa (25%)
  • Interese do candidato/a por as súas liñas de investigación e a coherencia da entrevista coa carta ou cartas de presentación